Hormajärvi yhdistys

Tutkimuksia, raportteja ja esityksiä:


Vuola, A.-M. 2017. Ranta-asumisen maankäyttömuutosten vaikutus vesistökuormitukseen.

Diplomityö, Aalto-yliopisto, 21.11.2017.


Hormajärven tila-arvio ja hoidon vaikutukset (2017), yhteenveto  tästä linkistä

Purovesien mittaustulokset huhtikuu 2017 tästä linkistä.

Hormajärven  Puromittaukset vuosina 1994-2013 (yhteenveto).

Hormajärven valuma-alueella toteutettu maastokatselmus 20.04.2017 tästä linkistä.

Hormajärven hapetuksen vuosiraportti 2016 (Vesi-Eko)

 Julkaisuja Valjus 2005-raportin lähdeluettelosta:

Etelä-Savon ympäristökeskus. 2000. Vesivälskäri - Työkalu vesistöjen kunnostussuunnitteluun.-22 s. Mikkeli 2000.

Forsell, J., Valpola, S. & Salonen V-P. 2004. Hormajärven sedimenttitutkimus. Loppuraportti. -27 s. Helsingin yliopisto, Geologian laitos. Helsinki.

Heino, M., Vanhala, P. Vilonen, K. & Yli-Tolppa, H. 2005. Vesiosuuskunnan ABC. -156 s. Uudenmaan ympäristökeskus - monisteita 160. ISBN 952-463-091-5 (nid.)

Helminen, O. 1987. Hormajärven sinileväkukinnasta syksyllä 1987. -8 s. + liitteet. Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry. Julkaisematon.

Hirva, J. 1994. Hormajärven, Mustalahden ja Humppilanlahden hajakuormituksen vähentämisprojekti. - 8 s. Hormajärvi-yhdistys ry. Julkaisematon.

Ilmarinen. P. 1988. Hormajärven käyttö- ja hoitosuunnitelma. -12 s. + liitteet. Ehdotus suunnitelmaksi, julkaisematon.

Juppi, M. 2005. Suojavyöhykkeiden teho Nummen- ja Pusulanjoen valuma-alueilla ja kiintoainekuormitus Lohjanjärven Maikkalanselkään: Tarkastelu

VIHTA-mallilla ja laskennallisella menetelmällä. -54 s. + liitteet. Uudenmaan ympäristökeskus - monisteita 159. ISBN 952-463-090-7 (nid.)

Karttunen, J-P. 1999a. Hormajärven kalastus- ja vesistökysely 1998. -23 s. + liitteet. Hormajärvi-yhdistys ry. Julkaisematon.

Karttunen, J-P 1999b. Hormajärvi vuosituhannen vaihteessa. -52 s. + liitteet. Hormajärvi-yhdistys ry. Julkaisematon.

Kaupunkisuunnittelukeskus 2005. Kaavoituskatsaus 2005 -24 s. Lohjan kaupunki.

Kirkkala, T., Mattila, H. & Sarvala, J. 2001. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelu. Julkaisussa: Pyhäjärvi - yhteistyöllä vauhtia

vesiensuojeluun Lounais-Suomessa. Pyhäjärven suojelurahaston ensimmäisen toimikauden loppuraportti. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja 26: 31-39.

Komiteanmietintö. 1977. Erityistä suojelua vaativat vedet. Maa- ja metsätalousministeriön suojeluvesityöryhmä 49/77. Helsinki.

Kärkkäinen, A. & Tschokkinen, J. 1990. Yhteinen asiamme Hormajärvi. Lohjan kunnan ympäristönsuojelulautakunta, julkaisu 3/90. Lohja. Offsetpaino Oy.

Kääriäinen, S. & Rajala, L. 2005. Vesikasvillisuuden poistaminen. - Julkaisussa: Ulvi, T & Lakso E. (toim.) Järvien kunnostus. Ympäristöopas 114.

Suomen ympäristökeskus. Helsinki 2005, s. 248-270. ISBN 951-37-4337-3.

Lappalainen, K. M. & Lakso, E. 2005. Järvien hapettaminen. - Julkaisussa: Ulvi, T & Lakso E. (toim.) Järvien kunnostus. Ympäristöopas 114.

Suomen ympäristökeskus. Helsinki 2005, s. 151-168. ISBN 951-37-4337-3.

Lehmusluoto, P. & Eloranta, P. 1993. Hormajärvi vuodesta 1963 nykypäivään. -28 s. Julkaisu 1/93. Lohjan kunnan ympäristölautakunta. Lohja.

Maa- ja metsätalousministeriö. 2000. Ympäristötukiopas. Maatalouden ympäristötuki v. 2000-2006. Esite.

Majuri, H. 2005. Oikeudelliset kysymykset. S. 91-101 julkaisussa: Ulvi, T & Lakso E. (toim.) Järvien kunnostus. - Ympäristöopas 114. Edita. Helsinki 2005, ISBN 951-37-4337-3

Marttinen, M. 1990. Hormajärven hajakuormitusselvitys. -38 s. + 6 s. liitteitä. Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry. Lohja.

Mattila, H. 2005. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen. S. 137-150 julkaisussa: Ulvi, T & Lakso E. (toim.) Järvien kunnostus. - Ympäristöopas 114. Edita. Helsinki 2005, ISBN 951-37-4337-3.

Nukki, H. & Savola, A. (toim.) 2000. Patoaltaat kiintoaines- ja ravinnekuorman kerääjinä. Säkylän Pyhäjärven valuma-alue. - 46 s + liitteet. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 22/2000.

Lounais-Suomen ympäristökeskus. ISBN 952-5288-32-3.

Nürnberg, G.K. 1987. Hypolimnetic withdrawal as lake restoration technique. J. Env. Eng. Div. 113 (5):1006-1017.

Oravainen, R. 2005. Fosforin kemiallinen saostus. S. 191-201 julkaisussa: Ulvi, T & Lakso E. (toim.) Järvien kunnostus. - Ympäristöopas 114. Edita. Helsinki 2005, ISBN 951-37-4337-3.

Paasivirta, L. 1996. Hormajärven pohjaeläimistö. Julkaisematon.

Paasivirta, L. 1998. Hormajärven pohjaeläinseuranta. Julkaisematon.

Saarijärvi, E. 2005. Pohjasedimentin pöyhintä. S.327-333 julkaisussa: Ulvi, T & Lakso E. (toim.) Järvien kunnostus. - Ympäristöopas 114. Edita. Helsinki 2005, ISBN 951-37-4337-3.

Sammalkorpi, I. & Horppila, J. 2005. Ravintoketjukunnostus. S. 169-189 julkaisussa: Ulvi, T. & Lakso, E. (toim.) Järvien kunnostus. - Ympäristöopas 114. Edita. Helsinki 2005, ISBN 951-37-4337-3.

Sammalkorpi, I., Hyytiäinen, U-M., Ilmarinen, P. ja Valjus, J. 2005. Lohjanjärven osa-alueiden ja Hormajärven kalaston koostumus sekä ravintoketjukunnostuksen tarve koeverkkokalastuksen perusteella. Julkaisematon.

Silvo, K, Hämäläinen, M-L., Forsius, K., Jouttijärvi, T., Lapinlampi, T., Santala, E., Kaukoranta, E., Rekolainen, S., Granlund, K., Ekholm, P., Räike, A., Kenttämies, K., Nikander, A., Grönroos, J. & Rönkä, E. 2002.

Päästöt vesiin 1990-2000. Vesiensuojelun tavoitteiden väliarviointi. Suomen ympäristökeskuksen moniste 242, 68 s. ISBN 952-11-1066-X (nid.).

Savela, P. 2005. Maaseutuympäristön hoito ja ravinnekuormituksen vähentäminen. S. 152-163 julkaisussa: Vuorinen, E. & Hyytiäinen U-M. (toim.) Karjaanjoen vesistö. Eläköön vesi! Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 7/05.

Jyväskylä 2005. ISBN 952-9518-75-7.

Sommarlund, H., Pekkarinen, M., Kansanen, P., Vahtera, H. & Väisänen, T. 1998. Savipeittomenetelmän soveltuvuus Tuusulanjärven sedimentin kunnostuksessa. Uudenmaan ympäristökeskus. Suomen ympäristö 231. 99 s.

Suomen ympäristökeskus 2005a. Maatalouden vesiensuojelu. www.ymparisto.fi > RiverLife-jokitietop- > Menetelmiä jokien ho- > Maankäytön vesiensuo- > Maatalouden vesiensuojelu. 12.10.2005.

Suomen ympäristökeskus 2005b. Vesikasvien poisto. www.ymparisto.fi ? vesivarojen käyttö ? rantojen kunnostus ? vesikasvien poisto. 12.10.2005.

Suomen ympäristökeskus, Karjaanjoki LIFE, Lohjanjärvi-hanke, Suomen Maanrakentajien Keskusliitto ry. 2005. Hoida ja kunnosta kotirantaasi. Esite.

Suomen ympäristövaikutusten arviointi Oy. 2003. Hormajärven valuma-aluekartta, pinta-alatiedot ja maankäyttöluokitus.

Turunen, T. (toim.) 1989. Puhoksen syväväylän ruoppaustöiden vaikutukset vesistöön, kalastoon ja kalatalouteen. Joensuu.

Työryhmän mietintö. 1992. Erityissuojelua vaativat vesistöt. Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän mietintö. Ympäristöministeriö. Työryhmän mietintö 63 1992. Helsinki.

Ulvi, T. 2005. Alusveden poisjohtaminen. S. 203-210 julkaisussa: Ulvi, T. & Lakso, E. (toim.) Järvien kunnostus. - Ympäristöopas 114. Edita. Helsinki 2005, ISBN 951-37-4337-3.

Uusi-Kämppä, J. & Kilpinen, M. 2000. Suojakaistat ravinnekuormituksen vähentäjänä. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja - sarja A 83. 49 s.

Valjus, J. 2003. Hormajärven hajakuormitusselvitys. -71 s. + 13 s. liitteitä. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 7/03. Lohja. ISSN 0787-0817. ISBN 952-9518-46-3.

Valjus, J.: Hormajärven tila, kehitys ja kunnostus Hormajärvi-yhdistys ry

Varjo, E. & Salonen, V-P. 2005. Kipsaus. S.309-315 julkaisussa: Ulvi, T. & Lakso, E. (toim.) Järvien kunnostus. - Ympäristöopas 114. Edita. Helsinki 2005, ISBN 951-37-4337-3.

Viinikkala, J., Mykkänen, E. & Ulvi, T. 2005. Ruoppaus. S. 211-226 julkaisussa: Ulvi, T. & Lakso, E. (toim.) Järvien kunnostus. - Ympäristöopas 114. Edita. Helsinki 2005, ISBN 951-37-4337-3.

Vuorinen, S. 1993. Hormajärven luontoselvitys. -67 s. Lohjan kunnan ympäristölautakunta, julkaisu 3/93. Lohja. ISSN 1236-2042. ISBN 952-9518-11-0.